Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacy policy

Sport Servicepunt Langedijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sport Servicepunt Langedijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt – de betreffende doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal benodigd zijn voor de betreffende doeleinden;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien die voor de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;

 • uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en dat wij uw rechten respecteren.

  Sport Servicepunt Langedijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van onze privacy policy of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

  Onze volledige Privacy policy kunt u vinden op onze website http://duikerdel.nl/privacy-policy/

  Met betrekking tot onze relatie met Plan Plan Internet BV (PPIBV) ten behoeve van het leerlingvolgsysteem kunnen wij mededelen dat wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met elkaar.

  Verder zijn de volgende delen van de policy van toepassing op PPIBV:

   

  Verwerking van persoonsgegevens klanten

  Persoonsgegevens van klanten worden door Sport Servicepunt Langedijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;

 • uitvoering geven aan een opdracht.

  De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Servicepunt Langedijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;

 • tussenvoegsel;

 • achternaam;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • geslacht;

 • geboortedatum;

  Uw persoonsgegevens worden door Sport Servicepunt Langedijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst; daarna alleen en maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

  Zolang er een overeenkomst met PPIBV bestaat, bewaart PPIBV uw gegevens zorgvuldig in het klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijdert PPIBV de persoonsgegevens van leerlingen na 12 maanden uit het klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt zoals voor contracten. Wanneer een overeenkomst wordt beëindigd dan wordt leerling op “niet-actief” gezet. Er geldt een bewaartermijn voor 12 maanden. In die 12 maanden kan een leerling opnieuw geactiveerd worden. Gegevens worden bij PPIBV na 12 maanden onherroepelijk geanonimiseerd en kunnen nimmer meer herleiden tot een persoon. Tijdens de bewaartermijn kunnen niet-actieve personen door Verwerkingsverantwoordelijke weer actief worden gemaakt. In het kader van ‘het recht om vergeten te worden’(vergeetrecht), kan Verwerkingsverantwoordelijke op elk gewenst moment een persoon in het systeem onherroepelijk anonimiseren. Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

   

 • Aanpassen privacy policy 

  Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

  Contactgegevens

  Sport Servicepunt Langedijk
  Dokter Wilminkstraat 3
  1723 XN Noord-Scharwoude

  info@sportsl.nl